Program

Program studiów Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa podzielony jest na 4 moduły, które wprowadzają w proces doskonalenia przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

1

Odpowiedzialny biznes

Moduł Odpowiedzialny biznes koncentruje się na tematyce zrównoważonego rozwoju i zarządzania zgodnego z zasadami społecznej odpowiedzialności. Patrząc na organizacje oczami klientów, pracowników i innych interesariuszy, zastanawiamy się jak doskonalić procesy w przedsiębiorstwach, by w większym stopniu były przyjazne dla otoczenia społecznego i środowiska naturalnego, a jednocześnie budowały przewagę konkurencyjną.

 • Zrównoważony rozwój organizacji

  W ramach tego kursu przybliżone zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Po ukończeniu modułu słuchacze będą wiedzieli:
  • jakie są zasady i cele zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainability Development Goals) oraz jak je wykorzystać do projektowania rozwiązań we własnej organizacji
  • czym jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jak projektować strategię, by organizacja rozwijała się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • w jaki sposób monitorować i raportować działania z zakresu zrównoważonego rozwoju
  • czym jest wpływ społeczny i jak go mierzyć dla projektowanych rozwiązań.
 • Zarządzanie doświadczeniami interesariuszy

  Jest to kurs dostarczający podstawowej wiedzy na temat metod i analizy oczekiwań i ścieżek doświadczeń interesariuszy organizacji. Podejście takie pozwala spojrzeć na działania organizacji oczami klienta i pracownika, co przyczynia się do generowania innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i organizacyjnych. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:
  • dokonać mapowania interesariuszy organizacji
  • analizować ścieżki doświadczeń klientów i pracowników
  • identyfikować kluczowe elementy w ścieżkach doświadczeń interesariuszy pod kątem zrównoważonego rozwoju organizacji
  • projektować system mierników monitorujący doświadczenia interesariuszy.
 • Zarządzanie środowiskowe i ekoinnowacje

  Jest to kurs poświęcony oddziaływaniu organizacji na środowisko naturalne i społeczeństwo. Z jednej strony pozwoli słuchaczom na określenie kluczowych ryzyk środowiskowych, z drugiej dostarczy inspiracji do rozwoju ekoinnowacji. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:
  • określać i wyceniać koszty i korzyści z wdrażania wybranych instrumentów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
  • opracować zmiany proekologiczne projektowane pod kątem wymagań organizacji.
2

Diagnoza i pomiar

W drugim module Diagnoza i pomiar uczestnicy uczą się identyfikować i analizować potencjał organizacji, jej możliwe kierunki rozwoju oraz poznają narzędzia umożliwiające im mierzenie efektów podejmowanych działań.

 • Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

  W ramach tego kursu słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności dokonywania analizy przedsiębiorstwa pod kątem możliwości rozwoju działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:
  • dokonywać analizy strategicznej przedsiębiorstwa
  • przeprowadzać diagnozę kompetencji i potrzeb rozwojowych pracowników
  • przeprowadzać diagnozę systemu zarządzania ludźmi pod kątem zasad zrównoważonego rozwoju i koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
 • Analityka i budowanie marki przedsiębiorstwa

  W ramach tego kursu słuchacze rozwijają wiedzę i umiejętności wykorzystania w praktyce metod i technik pozyskiwania danych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:
  • wykorzystywać elementy marketingu efektywnościowego (ang. performance marketing) na potrzeby kształtowania strategii marketingowej
  • zaprojektować procesy i systemy analityki w przedsiębiorstwie
  • tworzyć efektywne raporty, tak by były dostosowane do oczekiwań odbiorców.
 • Diagnoza i rozwój kompetencji menedżerskich

  Kurs poświęcony jest autodiagnozie kompetencji menedżerskich uczestników zajęć. Pod okiem doświadczonego psychologa słuchacze identyfikują własny styl przywódczy, jak też planują ścieżkę rozwoju w oparciu o dokonaną autodiagnozę. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili:
  • określić rolę inteligencji emocjonalnej w sprawowaniu roli przywódczej
  • określić własny styl przywódczy i jego obszary rozwojowe
  • zaplanować ścieżkę rozwoju kompetencji menedżerskich.
3

Współpraca

Moduł poświęcony współpracy z jednej strony dostarcza inspiracji na temat tego, jak efektywnie kształtować współpracę z organizacjami otoczenia społecznego. Z drugiej strony uczestnicy poznają metody wspierające rozwój i organizację takiej współpracy.

 • Rozwój współpracy z otoczeniem społecznym

  Rozwój organizacji może być wynikiem nawiązania współpracy z organizacjami otoczenia społecznego, jak organizacje pozarządowe, czy uczelnie. W trakcie tego kursu uczestnicy dowiedzą się:
  • jak wybrać kwestie społeczne / środowiskowe, które będą zgodne z kierunkiem rozwoju organizacji
  • jak projektować współpracę z organizacjami otoczenia społecznego
  • jak ocenić korzyści i koszty wynikające z takiej współpracy.
 • Finansowanie projektów prośrodowiskowych i społecznych

  Identyfikacja obszaru i zaprojektowanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju to pierwszy krok. Kolejnym jest znalezienie sposobów ich realizacji i finansowania. Po ukończeniu kursu słuchacze będą potrafili:
  • określić odpowiednie krajowe i zagraniczne źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych
  • dobrać właściwy sposób finansowania do danego projektu
  • wskazać kluczowe czynniki sukcesu w aplikowaniu o finansowanie projektów środowiskowych i społecznych.
 • Zarządzanie projektami

  Kurs prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu planowania i zarządzania projektami, jak również przybliża funkcje oprogramowania MS Project jako narzędzia do planowania i monitorowania projektu. Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi:
  • ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego
  • zaplanować i monitorować przebieg projektu z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.
4

Zmiana

drażanie zrównoważonego rozwoju w organizacjach pociąga za sobą zmiany, nie tylko w procedurach i produktach, ale też zmiany w sposobie myślenia. W ramach tego modułu warsztaty poświęcone kreatywności w organizacji i projektowaniu innowacji będą uzupełnione o warsztaty umiejętności przywódczych i inspirowanie zmiany wśród współpracowników.

 • Kreatywność w rozwoju organizacji

  Umiejętność identyfikacji potencjału kreatywnego współpracowników, jak też ich inspirowanie do wdrażania nieszablonowych rozwiązań to kluczowe elementy dla promowania zrównoważonego rozwoju organizacji. Po ukończeniu modułu student:
  • potrafi stosować techniki kreatywnego myślenia do generowania pomysłów i rozwiązywania problemów w organizacji
  • identyfikuje i przezwycięża bariery kreatywnego myślenia.
 • Lider zmiany - warsztaty umiejętności przywódczych

  Wdrażanie każdej zmiany w organizacji, również tej ukierunkowanej na zrównoważony rozwój, wymaga włączenia w ten proces współpracowników. Kurs ten jest poświęcony roli lidera w procesie zmiany, budowaniu jego autorytetu, motywowaniu i inspirowaniu do zmiany. Po ukończeniu kursu słuchacze będą potrafili:
  • określić źródła oporu wobec zmian
  • wykorzystywać oczekiwania pracowników przy projektowaniu zmiany
  • inspirować zmiany poprzez projektowanie i prowadzenie sesji kreatywnych.
 • Projektowanie innowacji w oparciu o potrzeby i oczekiwania interesariuszy firmy

  W trakcie całych studiów słuchacze zdobędą wiedzę i inspiracje, które chcemy wdrożyć w praktyce. Wykorzystując metodykę design thinking słuchacze będą pracowali w zespołach w celu opracowania zmiany organizacyjnej lub rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Po ukończeniu kursu słuchacze będą potrafili:
  • wykorzystać metodykę design thinking do tworzenia innowacji w nurcie projektowania zorientowanego na użytkownika
  • projektować rozwiązania integrujące cele społeczne, środowiskowe i ekonomiczne
  • projektować innowacje społeczne i ekologiczne w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowy program studiów

Z wykazem godzin i punktów ECTS

Pobierz PDF

Organizacja studiów

listopad - luty
Rekrutacja na studia
marzec
Inauguracja studiów
marzec - czerwiec
Zjazdy w ramach semestru letniego
październik - luty
Zjazdy w ramach semestru zimowego
luty/marzec
Prezentacja projektów dyplomowych
marzec
Uroczyste rozdanie dyplomów

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2021/2022

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia realizowane są w piątki w godzinach 16:00-20:00 i soboty w godzinach 9.00 - 18.00.

 • 1-2.04.2022
 • 8-9.04.2022
 • 22-23.04.2022
 • 6-7.05.2022
 • 27-28.05.2022
 • 10-11.06.2022

Materiały dydaktyczne

Słuchacze otrzymują dostęp do materiałów za pośrednictwem platformy e-learningowej https://upel.agh.edu.pl

Przejdź do strony